ขอให้ท่านไปบันทึกข้อมูลภัยแล้งในระบบ DATA CENTER แทน